Shiroishi

Shiroishi Cube

Akita – Mito – Zushi – Mitaka

Jr Akita Gymnasion – Akita /
Mito Azumacho Gymnasium – Mito /
Zushi-Kaisei High School – Zushi /
I.C.U. University – Mitaka

Furudono

Town Gymnasium

Ohta

Ohta citizen gymnasium

Sendai

Xebio arena

Mukou

Mukou citizen gymnasium

Okinawa

Okinawa sport hall