Jr Akita Gymnasion – Akita /
Mito Azumacho Gymnasium – Mito /
Zushi-Kaisei High School – Zushi /
I.C.U. University – Mitaka